Senior John Lewis executive to chair Scottish Retail Consortium

Incoming Scottish Retail Consortium chairman Andrew Murphy
Incoming Scottish Retail Consortium chairman Andrew Murphy