JOHN STOA: What do you get a gardener for Christmas?

Red cyclamen
Red cyclamen

Breaking