Estonia enthralls with easy charm

Tallinn's Town Hall Square
Tallinn's Town Hall Square