Monikie felling saga takes another twist as deadline looms

© DC ThomsonThe site at Monikie.
The site at Monikie.