Pranksters’ eye-popping Dundee stunt

Googly eyes.
Googly eyes.