Fake car crash businessman jailed

© DC ThomsonKirkcaldy Sheriff Court.
Kirkcaldy Sheriff Court.