Coastguard called out to rescue ‘Iron Man’ at Kirkcaldy waterfront

The Iron Man baloon narrowly avoided Endgame thanks to the Coastguard.
The Iron Man baloon narrowly avoided Endgame thanks to the Coastguard.