Hyundai announces strategic partnership with Uber

(Hyundai)
(Hyundai)