President Biden stumbles on plane stairs ahead of trip to Atlanta

Joe Biden took a tumble as he boarded Air Force One (AP)
Joe Biden took a tumble as he boarded Air Force One (AP)