Ben Whishaw to voice Paddington Bear in new TV series

Ben Whishaw to voice Paddington Bear in new TV series (Matt Crossick/PA)
Ben Whishaw to voice Paddington Bear in new TV series (Matt Crossick/PA)