Shona Robison apologises to mesh surgery campaign women

Health Secretary 
Shona Robison.
Health Secretary Shona Robison.