Glenisla gathering shrugs off soggy summer with 148th games

A soggy Forter Haugh
A soggy Forter Haugh