Hotter than Australia? Scotland set to sizzle

© DC ThomsonPost Thumbnail