Aberdour Festival ready for take off as this year’s theme celebrates moon landing

Astronaut Buzz Aldrin on the moon.
Astronaut Buzz Aldrin on the moon.